Japan Tobacco Inc. (JT) (TSE: 2914) ประกาศว่า บริษัทติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เอเชียแปซิฟิก หรือ Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของบริษัทในการรับมือกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า

DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ขององค์กรทั่วโลก [1] และเป็นมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกที่ติดตามหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกในแง่ของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกของ S&P หรือ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) [2] สำหรับ DJSI Asia Pacific เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปีละครั้ง และคัดเลือกจากบริษัทใหญ่ราว 600 แห่งในภูมิภาค

คาซุฮิโตะ ยามาชิตะ สมาชิกคณะกรรมการบริษัทและรองประธานอาวุโส ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และงานธุรการ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ JT ติดอันดับ DJSI Asia Pacific อีกครั้งหนึ่งในปีนี้ หลักเกณฑ์การประเมิน CSA เป็นแนวทางอันครอบคลุมที่พิจารณาแนวโน้มล่าสุดและทุกแง่มุมของ ESG ดังนั้น การเข้าร่วมประเมิน ESG ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก จึงช่วยให้เราสามารถประเมินมาตรการความยั่งยืนของเราและเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นกลาง เรามุ่งมั่นส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล ESG ด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญที่เราให้ความสนใจมาตลอดหลายปี และเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการปรึกษาหารือกับผู้ถือหุ้นของเรา”

JT ทำคะแนนได้ 79 เต็ม 100 ในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกโดย S&P ประจำปี 2564 โดยได้คะแนนเต็มในหัวข้อสาระสำคัญ (Materiality), การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต (Risk & Crisis Management), การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Reporting), ประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Operational Eco-Efficiency), การรายงานข้อมูลด้านสังคม (Social Reporting) รวมถึงความเป็นพลเมืองดีและความใจบุญ (Corporate Citizenship and Philanthropy) จากหลักเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 24 หัวข้อ (ข้อมูลคะแนน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของ JT Group พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงโมเดล 4S [3] และมีการวิเคราะห์สาระสำคัญ โดยรากฐานของกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของทั้งบริษัทคือ “สามสิ่งสำคัญเพื่อความยั่งยืน” ได้แก่

– การเคารพสิทธิมนุษยชน
– การยกระดับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
– ธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางธุรกิจ

JT Group สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท [4] เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจำเป็นต้องมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร โดย JT Group จะเดินหน้าร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพยายามอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทั้งบริษัทและสังคมโดยรวมจะเติบโตไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

[1] ดัชนี ESG เป็นการวัดประสิทธิผลขององค์กรในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล เพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานทางการเงิน

[2] CSA เป็นการประเมินโดย S&P Global โดยแบ่งบริษัทต่าง ๆ ตามอุตสาหกรรม และให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญด้าน ESG ในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวทางด้าน ESG ของแต่ละองค์กร ทั้งในแง่ของความโปร่งใสและประสิทธิภาพ

[3] การปฏิบัติตามโมเดล 4S คือหลักการจัดการของบริษัท โดย JT Group มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม ทั้งยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของทั้ง 4 กลุ่ม และพยายามทำผลงานให้เหนือความคาดหมายของทุกกลุ่มเมื่อมีโอกาส

[4] กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ JT Group ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแนวทางที่เฉพาะเจาะจงของเราในการบรรลุเป้าหมายบางข้อได้ที่ https://www.jt.com/sustainability/strategy/materiality_strategy_sdgs/index.html

ติดต่อ
Dinesh Babu Thotakura ผู้จัดการ
Jo Oshiana Ogawa รองผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท Japan Tobacco Inc.
โทร: +81-3-6636-2914
อีเมล: jt.media.relations@jt.com

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1574133/Japan_Tobacco_Logo.jpg
รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1687954/DJSI_JT.jpg

DJSI_JT.jpg