1st ARCH SKETCH

1st ARCH SKETCH นิทรรศการแสดงภาพวาดเส้น และสีน้ำสถาปัตยกรรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่แสดงถึงทักษะฝีมือพื้นฐานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม และความร่วมมือในรุ่น ทั้งขั้นตอนการออกแบบและจัดผลงานแสดง Gallery 1 หัวข้อ Shophouse/Market/Drawing

คลิ๊กลิงค์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CA59SSRU&set=a.2967689886812592