นิทรรศการแสดงภาพวาดเส้น และสีน้ำสถาปัตยกรรมออนไลน์ ครั้งที่ 1 ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่แสดงถึงทักษะฝีมือพื้นฐานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม และความร่วมมือในรุ่น ทั้งขั้นตอนการออกแบบและจัดผลงานแสดง หัวข้อ Houses/ Religeous Buildings / Urban Open Space/ City Center/ Still life

a34b49f2f2d32693e3219cf30063c533ad36df25.jpg