RedHill ได้รับเงินลงทุนงวดแรก 5 ล้านดอลลาร์จากการจัดสรรหุ้นที่ถูกจำกัดให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ราคา 6.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ADS

ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ (VWAP) ที่สิ้นสุดในวันที่มีผลบังคับใช้ของวันซื้อขายก่อนหน้า 30 วันอยู่ 20%

RedHill มอบสิทธิในการขายก่อนให้แก่ Kukbo สำหรับการจำหน่ายยา opaganib, RHB-107 (upamostat) และ Talicia

(R) ในเกาหลีใต้ และอาณาเขตอื่น ๆ ในเอเชีย

ขั้นตอนการยื่นชุดข้อมูลโควิด-19 ของยา Opaganib กำลังเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้นในหลาย ๆ อาณาเขต ซึ่งรวมถึงสหรัฐ สหภาพยุโรป

ละตินอเมริกา และอื่น ๆ ก่อนการขอคำแนะนำตามกฎระเบียบตามแผนที่วางไว้

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (“RedHill” หรือ “บริษัท”) บริษัทชีวเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง ประกาศในวันนี้ว่า

บริษัทได้ทำข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับบริษัทเกาหลีใต้อย่าง Kukbo Co. Ltd. (Kospi: 001140) (“Kukbo”) เพื่อขายหุ้น

American Depositary Share (“ADS”) ของ Redhill ในการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดที่มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูง

กว่าราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ (VWAP) ของวันซื้อขายก่อนหน้า 30 วันอยู่ 20%

การลงทุนร่วมทุนของ Kukbo ใน RedHill จะดำเนินการโดยแบ่งเป็นสองงวด โดยงวดแรก 5 ล้านดอลลาร์มีการชำระแล้ว และงวดสอง 5

ล้านดอลลาร์จะมีการชำระภายใน 6 เดือน โดยขึ้นอยู่กับการทำตามเงื่อนไขบางข้อ ซึ่งในงวดแรกนั้น RedHill จะออกหุ้น ADS จำนวน

827,586 หุ้นที่ราคาซื้อที่ 6.04 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าอยู่ 20% จาก VWAP ของราคาหุ้น ADS ของ RedHill ในตลาดหุ้น NASDAQ

ในช่วงระยะเวลาซื้อขาย 30 วันที่สิ้นสุดในวันที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ จะมีการออกหุ้น ADS ทั้งหมดภายในข้อกำหนดการโอนระยะเวลา 180

วัน

นอกจากนี้ ตามเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าว RedHill ตกลงที่จะมอบสิทธิในการขายก่อนให้แก่ Kukbo เป็นเวลา 6 เดือนสำหรับใบ

อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทางคลินิกระยะสุดท้ายของ RedHill ไม่ว่าจะเป็นยา opaganib, RHB-107 (upamostat)[1]

และ Talicia(R) ในอาณาเขตของเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และมาเลเซีย ขณะที่ Kukbo ก็มีสิทธิในการเลือกที่จะ

ไม่ซื้อหุ้น ADS ในงวดที่สองด้วย ถ้าหากไม่มีการดำเนินข้อตกลงใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 6 เดือนหลังจากปิดงวดแรก

Dror Ben-Asher ซีอีโอของ RedHill กล่าวว่า “เรากำลังเร่งขั้นตอนการยื่นชุดข้อมูลโควิด-19 ของยา opaganib ให้แก่ผู้วางกฎ

ระเบียบในหลาย ๆ อาณาเขต ซึ่งรวมถึงสหรัฐ สหภาพยุโรป และอีกหลายเขต ก่อนที่จะขอคำแนะนำตามกฎระเบียบตามแผนที่วางไว้ เรา

ยินดีกับการเพิ่ม Kukbo เข้ามาในฐานะนักลงทุนร่วมทุนที่มุ่งมั่น และเรารอคอยที่จะประเมินโอกาสสำหรับ opaganib, RHB-107 และ

Talicia ในเกาหลีใต้ และในอาณาเขตอื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในภูมิภาคนี้ยังมีอยู่

เป็นจำนวนมาก”

“ขณะที่ Kukbo เดินหน้าขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้เข้ามาในธุรกิจเฮลธ์แคร์ เราก็เชื่อว่า ยา opaganib, RHB-107 และ

Talicia ของ Redhill ถ้าได้รับอนุมัติ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงในเกาหลีใต้ และอีกหลายประเทศในเอเชีย และเราก็ต้องการที่

จะใช้ความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นของเรา และเครือข่ายของเราในอาณาเขตเหล่านั้น” Hyun Ha ซีอีโอของ Kukbo กล่าว

Nexpedia Holdings Co., Ltd. และ Network 1 Financial Securities, Inc. ได้ดำเนินการแนะนำระหว่างทั้งสอง

ฝ่าย

หลักทรัพย์ที่จะมีการจำหน่ายในการจัดสรรให้นักลงทุนในวงจำกัดนั้น ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ค.ศ.

1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือของเขตอำนาจศาลที่ควบคุมไปถึงอื่น ๆ และ

อาจจะไม่ถูกเสนอหรือขายในสหรัฐ ถ้าหากไม่มีการจดทะเบียน หรือข้อยกเว้นที่บังคับใช้จากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์ และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้หรือของเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอเพื่อขาย หรือการชี้ชวนการเสนอเพื่อซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ รวมทั้งไม่มีการเสนอ การชี้ชวน

หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชี้ชวน หรือการขายจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เกี่ยวกับ RedHill Biopharma
RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์เฉพาะทางที่มุ่งเน้นโรคระบบทางเดินอาหารและการติด

เชื้อ RedHill สนับสนุนยาระบบทางเดินอาหาร Movantik(R) สำหรับอาการท้องผูกจากสารโอปิออยด์ในผู้ใหญ่[2], Talicia(R)

สำหรับการรักษาการติดเชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) ในผู้ใหญ่[3] และ Aemcolo(R) สำหรับการรักษาโรคท้อง

เสียในผู้ใหญ่[4] โครงการพัฒนาเชิงคลินิกขั้นสุดท้ายที่สำคัญของ RedHill ประกอบด้วย (i) RHB-204 อยู่ระหว่างการศึกษาระยะที่

3 สำหรับการติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียที่ไม่ใช่เชื้อวัณโรค (pulmonary nontuberculous mycobacteria – NTM) (ii)

opaganib (ABC294640) ยายับยั้งประเภท selective inhibitor กลุ่ม sphingosine kinase 2 (SK2) ที่มุ่งเป้า

หลายข้อบ่งชี้ของโรค โดยอยู่ระหว่างการศึกษาระยะที่ 2/3 สำหรับการรักษาโควิด-19 และการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับการรักษามะเร็งต่อม

ลูกหมากและมะเร็งท่อน้ำดี (iii) RHB-107 (upamostat) สารยับยั้ง serine protease แบบให้ทางปาก ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ศึกษาระยะ 2/3 ในสหรัฐสำหรับโรคโควิด-19 แบบแสดงอาการและมุ่งเป้าโรคมะเร็งและโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบชนิดอื่น ๆ (iv)

RHB-104 ซึ่งมีผลลัพธ์เชิงบวกจากการศึกษาระยะที่ 3 สำหรับโรคโครห์น (v) RHB-102 ซึ่งมีผลลัพธ์เชิงบวกจากการศึกษาระยะที่ 3

สำหรับโรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบเฉียบพลัน และจากการศึกษาระยะที่ 2 สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน IBS-D และ (vi)

RHB-106 ยาสำหรับการเตรียมลำไส้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ https://www.redhillbio.com

เกี่ยวกับ Kukbo Co. Ltd.

Kukbo Co., Ltd. เป็นบริษัทจดทะเบียนในดัชนี KOSPI ในเกาหลีใต้ที่มีประวัติก่อตั้งมา 68 ปี ปัจจุบัน Kukbo Co., Ltd. ให้

บริการโลจิสติกแบบครบวงจรพร้อมระบบการจัดการการกระจายเพื่อบริหารศูนย์โลจิสติกแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย รวมทั้ง

โครงสร้างพื้นฐานเช่นการขนส่ง การจัดเก็บ และคลังสินค้า นอกจากนี้ Kukbo Co., Ltd. กำลังพัฒนาระบบที่ออกแบบเพื่อกำหนด

เส้นทางที่ดีที่สุดผ่านข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์ และการติดตามตำแหน่งของยานพาหนะเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ให้แข็งแกร่ง

ขึ้นด้วยการสร้างระบบที่ทันสมัย และในขณะที่ Kukbo Co., Ltd. กำลังขยายไปยังธุรกิจใหม่ บริษัทก็กำลังจะกลายเป็นบริษัทระดับโลก

พร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายทั้งชุดกอล์ฟ หน้ากาก และเวชภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Kukbo

http://www.kukbo.com

หมายเหตุ: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นฉบับแปลของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับทางการของบริษัทซึ่งเป็นภาษาอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ความสะดวก ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับภาษาอังกฤษ รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ที่

https://ir.redhillbio.com/press-releases

ข้อมูลติดต่อบริษัท:
Adi Frish
Chief Corporate & Business Development Officer
RedHill Biopharma
+972-54-6543-112
adi@redhillbio.com ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ:
สหรัฐ : Bryan Gibbs, Finn Partners
+1 212 529 2236
bryan.gibbs@finnpartners.com
สหราชอาณาจักร : Amber Fennell, Consilium
+44 (0) 7739 658 783
fennell@consilium-comms.com
[1] Opaganib และ RHB-107 (upamostat) เป็นยาใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ยังไม่มีการจำหน่ายในเชิงการค้า

[2] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Movantik(R) (naloxegol) ได้ที่ www.Movantik.com

[3] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Talicia(R) (omeprazole magnesium, amoxicillin และ rifabutin) ได้ที่

www.Talicia.com

[4] ดูรายละเอียดข้อมูลของยา Aemcolo(R) (rifamycin) ได้ที่ www.Aemcolo.com

โลโก้: https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg

งานขาว.jpg