วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดสอนหลักสูตรสถาปัยกรรมศาสตรบัณฑิต ( สถ.บ.5 ปี )
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
www.facebook.com/CA59SSRU
www.ca.ssru.ac.th
02-160-1561, 1565

1_resize.jpg