วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

C011BF24-87DE-40C0-B8CB-B3C5395E285F.jpg