รับสมัครงาน (เจ้าหน้าที่ ป.เอก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 2 อัตรา
ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 65 **ส่งใบสมัครทางอีเมล์**
ดาวน์โหลด ใบสมัครและรายละเอียดคุณสมบัติ คลิก https://far.ssru.ac.th/page/recruiting-officer-dr-12052022

l งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
#ssru #farssru #ศิลปกรรมสวนสุนันทา
www.ssru.ac.th

65486.jpg