ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education Impact Rankings 2023

ม.พะเยา ได้รับการจัดอันดับ 9 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Times Higher Education Impact Rankings 2023

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2023 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัดโดยแบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก คือ ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3) การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4) การเรียนการสอน โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 301-400 จากทั้งหมด 1,591 สถาบันทั่วโลก และ อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศไทย โดยการจัดอันดับในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมทั้งหมด 9 ด้านจากทั้งหมด 17 ด้าน ได้แก่
SDG2 : Zero Hunger ขจัดความยากจน อันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201 – 300 ของโลก)
SDG3 : Good Health and well-being สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
SDG4 : Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)
SDG5 : Gender Equality ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับที่ 7 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)
SDG9 : Industry, Innovation and Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับที่ 11 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)
SDG11 : Sustainable cities and Communities เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับที่ 12 ของประเทศไทย (อันดับที่ 301-400 ของโลก)
SDG12 : Responsible Consumption and Production สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน อันดับที่ 10 ของประเทศไทย (อันดับที่ 201-300)
SDG15 : Life on Land ระบบนิเวศทางบก อันดับที่ 6 ของประเทศไทย (อันดับที่ 101-200 ของโลก)
SDG17 : Partnership for the goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับที่ 15 ของประเทศไทย (อันดับที่ 401-600 ของโลก)

อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.timeshighereducation.com