ผอ.สนพ กระบี่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจความพร้อมความเหมาะสมและให้คำแนะนำการดำเนินการตาม พ.ร.บ พ.ศ. 2557 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง

วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ นำโดยนายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกตรวจความพร้อมความเหมาะสมและให้คำแนะนำการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนสปาหัตถามณีกร สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 และสาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1
2.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โรงเรียนด๊อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่ สาขา การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1

100.jpg