นาฏศิลป์ไทย สวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน “The 9th ASEAN-China Young Leaders Exchange Festival” ณ มณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นตัวแทนแขนงวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ อ.วุฒิชัย ค้าทวี อ.มนัญชยา เพชรูจี น.ส.นิรัญญา ภูใบบัง น.ส.วรัตตยา ฟ้าสาร และ น.ส.ชนิกานต์ โหง้วประสิทธิ์ ทั้งนี้ สมาคมมิตรภาพไทย-จีน และนายกร ทัพพะรังสี ประธานสมาคมฯและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การสนับสนุน