จากความมุ่งมั่นและการพัฒนานวัตกรรมด้านมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างไม่หยุดนิ่งของ บมจ.ไพโอเนียร์ มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) จึงถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในงาน SET AWARDS 2021 ซึ่ง PIMO คว้ารางวัล Outstanding ในประเภท Innovative Company Awards Company listed on mai จากผลงานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหลายความเร็วรอบแบบแนวแกน (Axial Flux Variable Speed Motor) ด้วยจุดเด่นนวัตกรรมที่สามารถตั้งความเร็วตามเงื่อนไขของเวลาตามต้องการ อนุรักษ์พลังงานจากการใช้ไฟฟ้าน้อยลงอย่างคุ้มค่า ประหยัดวัตถุดิบทองแดงและเพิ่มพลังขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กถาวร ด้านผู้บริหาร ‘วสันต์ อิทธิโรจนกุล’ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับและพร้อมพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังทั้งในด้านสภาวะแวดล้อม ลดภาวะของเสีย สามารถตอบสนองทางด้านดิจิตอล ความสะดวก สบายแก่ลกค้า และยังสร้างผลตอบแทนด้านการเงินให้แก่บริษัท ความรู้ที่ทางองค์กรได้รับ ยังเป็นพี้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาสินค้าใหม่ในอนาคตเพื่อความยั่งยืนให้กับบริษัทต่อไปด้วย

วสันต์-แนวนอน.jpg