ซานี่ เฮฟวี่ อินดัสทรี เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ประจำปี 2565

ซานี่ เฮฟวี่ อินดัสทรี (SANY Heavy Industry) หรือ “ซานี่” (SSE: 600031) ผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักชั้นนำระดับโลก เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัท (CSR) ซึ่งเผยรายละเอียดความคืบหน้าและความสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องกลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นไปที่การแบ่งปันประสบการณ์ของซานี่ในการรับมือกับความท้าทายเกี่ยวกับสภาพอากาศ และยึดมั่นในพันธกิจ “คุณภาพเปลี่ยนโลก”(Quality Changes the World) โดยซานี่ยังคงยึดมั่นในปฏิธานและมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นร่วมกับลูกค้าและพันธมิตร

ซานี่ยึดมั่นในกลยุทธ์ “การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลเชิงอัจฉริยะ การใช้พลังงานไฟฟ้า และความเป็นสากล” โดยได้ปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และบรรลุเป้าหมายด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ซานี่ยังได้ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goal) เพื่อบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอนของจีน ไปพร้อม ๆ กับการดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและการลงทุนอย่างจริงจัง และมีส่วนรวมในกิจกรรมสวัสดิการสังคม

คุณเซียง เหวินป๋อ (Xiang Wenbo) ประธานของซานี่ เฮฟวี่ อินดัสทรี กล่าวว่า “ซานี่เติมเต็มด้านความรับผิดชอบทางเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแน่วแน่มาโดยตลอด เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2566 เราจะเดินหน้าคว้าโอกาสและร่วมมือกับพันธมิตรของเราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อสำรวจเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และรับมือกับความท้าทายระดับโลก สร้างคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม และมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก”

ซานี่เผยแผนแม่บทสำหรับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลเชิงอัจฉริยะ การใช้พลังงานไฟฟ้า และความเป็นสากล

แผนงานการพัฒนาทั่วโลกของซานี่เน้นการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิทัลอัจฉริยะ เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การลดคาร์บอนควบคู่สองประการ” (Dual Carbon) โดยเดินหน้าพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อกำหนดเป้าหมายโอกาสด้านพลังงานสะอาดและเร่งดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

ทางกลุ่มบริษัทฯ กำลังเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบเดิม ไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาแบบหมุนเวียน ทั้งนี้ กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลเชิงอัจฉริยะขับเคลื่อนอนาคตด้วยพลังของข้อมูล เพื่อเป็นผู้นำในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ผสานการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยีไฟฟ้าบริสุทธิ์และพลังงานไฮโดรเจน

ซานี่ยังเพิ่มความมุ่งมั่นในการจัดสรรทรัพยากรให้มากขึ้น เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศและเครือข่ายการขาย โดยซานี่กวาดรายได้ทั่วโลกทั้งปีไปได้ 3.6571 หมื่นล้านหยวน (5.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2565

เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาบุคลากร และความรับผิดชอบต่อสังคม

ซานี่ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ไปพร้อม ๆ กับการปรับปรุงระบบวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และการจัดการซัพพลายเออร์ด้วยความยั่งยืน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2565 ซานี่ลงทุนไป 7.826 พันล้านหยวน (1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.68% เมื่อเทียบเป็นรายปี และคิดเป็น 9.78% ของรายได้จากการดำเนินงาน

ซานี่กำลังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มการรีไซเคิล และลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุนไป 3.22 ล้านหยวน (466,673.31 ดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 900,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ต่อปี โดยมีการใช้พลังงานสะอาดรวมทั้งสิ้น 16.013 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง นอกจากนี้แล้ว ซานี่ยังได้ลงทุนกว่า 140 ล้านหยวน (20.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซและลดการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) 134.83 ตัน

ซานี่ได้ปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและการผลิตเพื่อความปลอดภัย เพื่อรับประกันและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและความปลอดภัยของพนักงานและซัพพลายเออร์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับพนักงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันและการสื่อสาร ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น

ในปี 2565 พนักงานของซานี่ทำงานอาสาสมัครครบ 687.4 ชั่วโมง การลงทุนร่วมของทางกรุ๊ปในโครงการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ สูงถึง 45.769 ล้านหยวน (6.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงการบรรเทาความยากจน การบรรเทาภัยพิบัติ และการริเริ่มด้านสวัสดิการสาธารณะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซานี่ กรุ๊ป (SANY Group) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของซานี่ เฮฟวี่ อินดัสทรี โปรดเยี่ยมชมที่ www.sanyglobal.com หรือติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊กหรือยูทูบ

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ

โยลันดา (Yolanda) อีเมล: rongy@sanyglobal.com
สายด่วนฝ่ายขาย: +86-731-85835199

วิดีโอ – https://mma.prnewswire.com/media/2065533/SANY_Dream.mp4

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4010419/logo_Logo.jpg

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง