‘ช้อปปี้’ กับภารกิจสร้างพื้นที่โลกออนไลน์ให้ทุกคน ภายใต้โครงการ #ShopeeTogether

‘ช้อปปี้’ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคมกับ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ตลอดช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ครึ่งปีหลัง ทั้งกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ เชิญชวนชาวไทยรวบรวมกล่องพัสดุจากการช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อให้ช้อปปี้และเหล่าพันธมิตรร่วมกันนำกล่องพัสดุมารีไซเคิล และการริเริ่มกิจกรรมในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ‘Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก’ กับ กิจกรรม ‘Seller 101 Together We Grow’ ผนึก 2 หน่วยงานร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และการกระจายความรู้ทั้งจากทีม ETDA Digital Citizen (EDC) ที่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรที่ร่วมให้ความรู้จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และการกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยเวิร์คช้อปฝึกอบรมกลุ่มคนพิการมุ่งสู่การสร้างโอกาสกับการเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ร่วมสร้างพื้นที่โลกออนไลน์ให้เป็นพื้นที่ของทุกคน

คุณสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้เชื่อว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและร่วมสร้างทางเลือกเพื่อความยั่งยืนได้ ในปีนี้ช้อปปี้ได้สานต่อโครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน เพื่อการฉายภาพความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยริเริ่มกิจกรรม ‘Seller 101 Together We Grow’ ในช่วงแคมเปญใหญ่อย่าง ‘Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก’ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่แห่งโอกาสบนโลกออนไลน์และสามารถร่วมเติบโตไปกับแพลตฟอร์มของเราในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ได้”

คุณมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ด้วยอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่คนไทยใช้เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันในการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้เราตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเกิดการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้มีการผนวกการนำความรู้ และความเชี่ยวชาญที่มี ภายใต้กิจกรรมของหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัลในบริบทของคนไทย โดยปัจจุบันเราได้ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในการท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์แก่คนไทยในภูมิภาคต่างๆ ไปแล้วไม่น้อยกว่ากว่า 6 พันคน ปั้นเทรนเนอร์หรือที่เรียกว่า EDC Trainer ที่พร้อมเป็นเครือข่ายในการขยายองค์ความรู้ไปยังชุมชนต่างๆ แล้วไม่น้อยกว่า 350 คนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และยังคงทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ‘กิจกรรม Seller 101 Together We Grow’ ครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมระหว่างหน่วยภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการให้พร้อมกับการก้าวสู่โลกออนไลน์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ ทีม EDC ได้นำทีมวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ในยุคดิจิทัล ร่วมลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสำคัญ และกิจกรรม ภายใต้หลักสูตร EDC ให้กับกลุ่มคนพิการ เพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี ผนวกกับพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การต่อยอด สำหรับการสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในอนาคต ซึ่งจะเป็นโอกาสในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืนอีกด้วย”

กิจกรรม ‘Seller 101 Together We Grow’ ได้รับการออกแบบหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญจากช้อปปี้ร่วมกับทีม ETDA Digital Citizen มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับกลุ่มคนพิการผสานกับการเข้าถึงโอกาสในการขายสินค้าและการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ได้อย่างเหมาะสม

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้อย่างแท้จริง โดยการพัฒนาความรู้ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ เน้นการพัฒนาและเพิ่มทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มรายได้ ให้คนพิการและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี จำเป็นต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนของคนพิการ เพิ่มความหลากหลายของการประกอบอาชีพ เช่น E- commerce, AI trainer, ความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง คนพิการมีรายได้ มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ต่อไป”

สานต่อกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ ตลอดช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ครึ่งปีหลัง
ต่อเนื่องกับกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ อีกหนึ่งภารกิจภายใต้โครงการ #ShopeeTogether ร่วมกันสู่ความยั่งยืน ที่ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตระหนักรู้ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมสร้างทางเลือกเพื่อความยั่งยืนได้

โดยหลังจากได้เปิดตัวกิจกรรมผ่านช่วงแคมเปญใหญ่ อย่าง ‘Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี : Super Shopping Day’ ไปแล้วนั้น ในปัจจุบันสามารถรวบรวม บรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจากการช้อปปิ้งออนไลน์ เทียบเท่าการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้สูงกว่า 300 กิโลกรัม

และในช่วงแคมเปญ ‘Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก’ ทุกคนยังสามารถร่วมสร้างปรากฏการณ์ผ่านกิจกรรม ‘กล่อง เกิด ใหม่’ เพียงนำกล่องพัสดุและบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ใช้แล้วจากการช้อปปิ้งออนไลน์มายังจุดรับกล่อง กว่า 100 จุดทั่วกรุงเทพฯ อาทิ โครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา, อาคารเอสซีจี 100 ปี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจุดบริการ Shopee Xpress ที่เข้าร่วมทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กันได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

“ช้อปปี้ขอเฉลิมฉลองความสุขให้แก่ชาวไทยอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งมอบประสบการณ์การช้อปและความบันเทิงแบบจัดเต็ม ‘ช้อปยิ่งกว่า ลดยิ่งกว่า แจกยิ่งกว่า คุ้มค่ายิ่งกว่า และสนุกยิ่งกว่า’ ในช่วงแคมเปญ ‘Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก’ ควบคู่ไปกับการทำภารกิจเพื่อสังคมต่างๆ ของช้อปปี้ต่อไปในตลอดปี 2565 เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทยด้วยวิธีการที่เราสามารถทำได้ พร้อมส่งความสุขให้แก่สังคมต่อไป” คุณสุชญา กล่าวสรุป

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ #Shopee Together รวมกันสู่ความยั่งยืน เพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/shopee-together