คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ CNPG แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ CNPG แก่พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเชียงคำ จ.พะเยา

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพแนวปฏิบัติทางการพยาบาล” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีแพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคำ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวน 53 คน กิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง หลักการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) ขั้นตอนการพัฒนา CNPG ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยและกระบวนการวิจัย (Overview of research design and research methodology) และเทคนิคการสืบค้นงานวิจัยตีพิมพ์ (Tips & Tricks for searching research publication) นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อกำหนดประเด็นปัญหาทางการพยาบาลที่ต้องการแก้ไขโดยใช้ CNPG และมีการนำเสนอหัวข้อ CNPG ที่ต้องการพัฒนา จำนวน 21 ชื่อเรื่อง ณ โรงพยาบาลเชียงคำ

lb3n4vp2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง