การประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i-MEDBOT Innovation Contest 2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวนส่งผลงานหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เข้าประกวดในโครงการ i-MEDBOT Innovation Contest 2021 ภายใต้แนวคิด The Next Normal for Health Care Robotics นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาสร้างเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ปัญหาสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมตอบโจทย์การแพทย์และสุขภาพในยุค Next Normal โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
• ประเภทที่ 1 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา และการผ่าตัด, เพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์, เพื่อบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึง Medical Software (เมดิคอล ซอฟต์แวร์) เช่น โปรแกรมวินิจฉัยโรค โปรแกรมช่วยประมวลผลทางการแพทย์ฯ เป็นต้น
• ประเภทที่ 2 การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการรับมือสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีตัวอย่างวัตถุประสงค์การใช้งาน (intended use) ในหมวดหมู่ เช่น การป้องกันหรือการกักตัว, การติดตามเฝ้าระวังและระบบคัดกรองต่างๆ, การตรวจวินิจฉัยโรค, การบำบัด บรรเทาพื้นฟูรักษา, การฆ่าเชื้อ เป็นต้น
โดยมีรางวัล สำหรับผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภท ดังนี้
• รางวัลที่ 1 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
• รางวัลที่ 2 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
• รางวัลที่ 3 รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
• รางวัลพิเศษ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่ www.tcels.or.th หรือ https://bit.ly/3zxOFgE ถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ thanikan@tcels.or.th หรือโทรศัพท์ 02-644-5499 ต่อ 115, 128 และ155 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.

i-MEDBOT-Innovation-Contest-2021.jpg