Via ยื่นร่างเอกสารขึ้นทะเบียนขอเปิดขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Via ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนฉบับร่างที่ไม่ต้องเปิดเผยบน Form S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (“SEC”) เกี่ยวกับข้อเสนอในการเปิดขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยยังไม่ได้กำหนดจำนวนหุ้นที่จะเปิดขายและช่วงราคาในการเปิดขายหุ้นครั้งนี้ และคาดว่าเอกสารขึ้นทะเบียนดังกล่าวจะมีผลหลัง SEC พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอให้ขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ข้อเสนอให้ขาย การชักชวนให้ซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์ใด ๆ จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการขึ้นทะเบียนของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ฉบับแก้ไข (“กฎหมายหลักทรัพย์”) การประกาศครั้งนี้เป็นไปตามกฎข้อที่ 135 ของกฎหมายหลักทรัพย์

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg