UPITI ม.พะเยา จัดกิจกรรม สร้างทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

UPITI ม.พะเยา จัดกิจกรรม สร้างทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ จัดกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ประจำปี 2565 โดยมีทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ทีม นำเสนอความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ให้กับคณะกรรมการพิจารณา นำโดย 1.ผศ. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2.นายรัชวุฒิ พิชยาพันธ์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟิกซิ จำกัด 3.ดร.กันย์ กังวานสายชล กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท อัลจีบา จำกัดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนเงิน 75,000 บาท ทั้งหมด 2 ทีม ได้แก่

1. ทีม Bee Plus ผู้ผลิตอาหารเสริมทดแทนเกสรดอกไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งพันธ์
2. ทีม Confusion matrix ผู้พัฒนา Application จัดตารางขึ้นเวรพยาบาล

โดยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

S__16523289.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: มหาวิทยาลัยพะเยา

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง