SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร

“จัดการปัญหาขยะ สร้างระบบในอนาคตที่ยี่งยืน”
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “โครงการ SIAM PIECES”
และเสวนาหัวข้อ
“SIAM PIECES โมเดลเส้นทางการจัดการพลาสติกใช้แล้วครบวงจร”
ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-14.30 น.

สถาบันพลาสติก ความร่วมมือ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการของพลาสติกหลังการใช้งานในภาพรวมของทั้ง Value Chain จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มอัตราการนําขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์และป้องกันขยะพลาสติกหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ภายใต้ : โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน ซึ่ง สถาบันพลาสติก ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ให้ดำเนินงาน

สามารถอ่านเพิ่มเติมข้อมูลและความสำคัญของโครงการได้ที่นี้ :
https://www.thaiplastics.org/document_page.php?id=1001
—————————————————————————————–
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ได้ที่ :
https://us02web.zoom.us/j/87268423341#success
พบกันวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ZOOM Application) เวลา 13.00-14.30 น.
ร่วมทำแบบสำรวจเพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjKp_Ria31hGns5j15okUr7UIxPbTzo1ilqS8b5OI72Y1D6w/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website: www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4
#สิ่งแวดล้อม #สยามพิวรรธน์ #สถาบันพลาสติก #ขยะพลาสติก #เศรษฐกิจหมุนเวียน # CircularEconomy

wed1.jpg