SEEN ม.พะเยา รับรางวัล Green Youth ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 14 กันยายน 2565 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญเงิน ภายใต้การดำเนินงานของ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ผู้บริหารทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามในการรณรงค์ “ลด ละ เลิก” การใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียว( Single use plastic) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนต์ จังหวัดนนทบุรี
ทีมนิสิตจัดทำโครงการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรม “พลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นกิจกรรมการช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนที่ขาดโอกาส แก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ และการดูแลบำรุงรักษาพลังงานทดแทน ให้กับนักเรียนในบ้านพักศูนย์เยาวชนเรียนรู้ตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา
ทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
1. นายธนัชดิศย์ ขำสา
2. น.ส.ศิราธินี กันทะวงค์
3. นายแสงเพชร หวังผล
4. นายหฤษฎ์ ภาคาบัว
5. นางสาวทราย ศรีวงค์
6. นายพุทธิพงษ์ พึ่งนิล
7. นายวิจารณ์ สุวรรณประทีป
8. นายสิทธิพงษ์ ไพรสนธิ์
การดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนที่นับได้ว่า เป็นพลังสำคัญในการพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้ให้การสนับสนุน และผลักดันการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายเยาวชนในระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย หรือ Green Youth ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป