Facebook Live การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สมุนไพรทางรอดใหม่ เกษตรกรไทย” วันที่ 27 กันยายน 2564

สามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/dtam.moph/videos/4236904786432255
จัดโดย #กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก