ETDA เตรียมเปิดตัวกิจกรรม “Hack for GROWTH” เร่งเฟ้นหา นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตกว่าที่เคย

15 พฤษภาคม 2566, กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์รัฐ เอกชน เตรียมเปิดตัวกิจกรรม ปักหมุด ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวกับ“Hack for GROWTH” ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together” เร่งเฟ้นหานวัตกรรม โซลูชัน ตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ให้เติบโตกว่าที่เคย พร้อมเปิดพื้นที่ของการสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ที่เอื้อต่อ Digital Transformation ที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศในอนาคต เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 19 พฤษภาคมนี้
คุณชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “ภาคการท่องเที่ยวไทย” คือ อุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ระบุว่า ปี 2566 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งจากการการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน
27.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 147% ต่อปี โดยล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยแล้วถึง 6.4 ล้านคน เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง 1,202% (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น ซึ่งสร้างรายได้รวมให้กับประเทศแล้วกว่า 2.5 แสนล้านบาท
นอกจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ทางกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีสถิติว่า สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 10.55% ต่อการจ้างงานทั้งหมด โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ จะสอดคล้องกับกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูงตามที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะเดียวกันจากการศึกษาที่ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสะท้อนมุมมองประเด็นที่ส่งผลต่อการยกระดับการดำเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มโรมแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำลังประสบปัญหาและเผชิญกับข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นด้านภาพรวมของตลาดที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น จนทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยาก กระทบต่อยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า ทั้งยังขาดความชำนาญในการเลือกใช้ระบบหรือเครื่องมือทางการตลาดที่จะเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงขาดระบบหรือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานในองค์กร เป็นต้น
ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการทำงาน และการทำธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) The Finlab powered by UOB Amazon Web Services (Thailand) และ เทคซอส มีเดีย เดินหน้าจัดกิจกรรม “Hack for GROWTH” ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together เพื่อเปิดพื้นที่ให้ Startup, Service Provider, ผู้พัฒนานวัตกรรมหน้าใหม่ หรือคนที่มีของ มีนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ แพลตฟอร์มใหม่ๆ หรือที่ถูกพัฒนามาจากของที่มีอยู่เดิม ได้มาร่วมแข่งขันประชันไอเดีย นำเสนอนวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถทรานส์ฟอร์มการทำงานและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสู่การเติบโตกว่าที่เคยเป็น ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/hackforgood
ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดการสร้างการรับรู้และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง ETDA และ
พาร์ทเนอร์เตรียมจัดงานแถลงข่าว Grand Opening : Hack for GROWTH Make a Chance to Grow Together เพื่อเปิดตัวและประกาศความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน ร่วมพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม โซลูชัน เร่งเครื่องผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยวไทยพร้อมสู่ Digital Transformation ผ่านกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Walk the talk อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 ตึก B ชั้น 15 ETDA งานนี้นำโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ คุณนรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และคุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ที่จะมาร่วมพูดคุย พาเราไปเจาะลึกถึงที่มาและความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมอัปเดตถึงปัญหา ความท้าทาย Pain point ที่น่าจับตาที่ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเผชิญ พร้อมโอกาสที่ต้องไปต่อในอนาคต และร่วมพูดคุยถึงความท้าทายถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้และเติบโตกว่าที่เคย พร้อมร่วมไขโจทย์ 3 R ที่ครอบคลุมทั้ง Revenue Growing, Recruiting Better และ Retaining People Growth ให้ทุกทีมที่สมัครร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนใคร ที่งานนี้ที่แรกด้วย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน Startup, Service Provider, SMEs หรือประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qXoaXi93khMfPrFp9 หรือติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand