Doo Payment And Exchange ซื้อกิจการที่ได้รับอนุญาตจาก AUSTRAC

นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวสำคัญ เมื่อ Doo Payment and Exchange ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของ Doo Group ได้เข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการโอนเงินและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คือ Doo Exchange AU Pty Ltd ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ความสำเร็จครั้งนี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความทะเยอทะยานของ Doo Group ในการก้าวสู่ตลาดโลก

การเข้าซื้อกิจการ Doo Exchange AU Pty Ltd นับเป็นความสำเร็จของ Doo Group ในภาคการแลกเปลี่ยนการชำระเงินแบบดิจิทัล

ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า จากการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลก

AUSTRAC เป็นหน่วยงานของรัฐบาลออสเตรเลียที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1989 และเป็นหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบทางการเงินชั้นนำของโลกที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้ายปี ค.ศ. 2006 (Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 หรือ AML/CTF Act) ให้ทำหน้าที่ตรวจจับ ป้องกัน และขัดขวางการกระทำความผิดทางอาญาในระบบการเงิน

หน่วยงาน AUSTRAC ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดจากระบบดิจิทัลในการปราบปรามการละเมิดทางอาญาในระบบการเงิน ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและพันธมิตรด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อค้นหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนตรวจสอบและขัดขวางเครือข่ายอาชญากรและการก่ออาชญากรรม

บริการระดับมืออาชีพ

ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน AUSTRAC บริษัท Doo Exchange AU Pty Ltd ได้รับอนุญาตให้ให้บริการแก่ลูกค้า ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ให้บริการรับโอนเงิน (หมายเลขตัวแทนการรับโอนเงินอิสระ: IND100812107-001)

บริการรับโอนเงินจะรับคำสั่งจากลูกค้าในการโอนเงินหรือทรัพย์สินไปให้ผู้รับ ซึ่งผู้ให้บริการรับโอนเงินเรียกอีกอย่างว่า ‘ธุรกิจโอนเงิน’

(2) ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล (หมายเลขผู้ให้บริการที่ได้รับการจดทะเบียนให้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล: DCE100812107-001)

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลรับแลกเปลี่ยน

a. เงิน (สกุลเงินของออสเตรเลีย หรือของต่างประเทศ) แลกเป็นสกุลเงินดิจิทัล หรือ

b. สกุลเงินดิจิทัลแลกเป็นเงิน (สกุลเงินของออสเตรเลีย หรือของต่างประเทศ)

โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยค้นหาคำว่า “Doo Exchange AU Pty Ltd” บนเว็บไซต์ของ AUSTRAC ที่ https://online.austrac.gov.au/ao/public/rsregister.seam

การกำกับดูแลจากหน่วยงาน AUSTRAC เป็นมาตรฐานหนึ่งของ Doo Group ในการสร้างระบบการเงินที่ครอบคลุมทั่วโลก ในอนาคต Doo Group มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

เว็บไซต์: www.doogroup.com
อีเมล: marketing@doogroup.com

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2031275/AUSTRAC_Website_Screenshot.jpg