ไดกิ้น ลงนามร่วมมือ สอศ. พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศ 38 ชุด ยกระดับกำลังคนอาชีวะขับเคลื่อนตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ไดกิ้น ลงนามความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผนึกกำลังสร้างความต่อเนื่องการยกระดับและพัฒนาความรู้ทักษะความชำนาญผู้เรียนและบุคลากรอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการในตลาดแรงงานธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และช่วยส่งเสริมประสบการณ์ทำงานและปฏิบัติงานจริงในองค์กร พร้อมมอบเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 38 ชุด มูลค่า 839,292 บาท ให้ 10 สถานศึกษาในสังกัดฯ

นายไดสุเกะ มุราคามิ ประธาน บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือระหว่างไดกิ้น และ สอศ. เป็นการผนึกกำลังเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการช่วยกันยกระดับและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการในตลาดแรงงานเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งครอบคลุมทั้งในมิติการขยายองค์ความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพในด้านกำลังคน รวมถึงมิติการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในภาคธุรกิจ

“ที่ผ่านมาไดกิ้นมีการให้ความสำคัญต่อวิชาชีพเครื่องปรับอากาศมาอย่างสม่ำเสมอ เราได้ร่วมมือกับ สอศ. ในการตั้งศูนย์อบรมเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 2 สถานที่ที่ช่วยให้เกิดการกระจายความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสู่ในแต่ละภูมิภาค มีการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัยในสถานศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาตัวบุคลากรอย่าง การแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคและระดับชาติ (ด้านทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)

“ซึ่งทุกผลลัพธ์ต่างนำไปสู่ปลายทางการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานตามความต้องการในภาคธุรกิจ เช่นเดียวกับกิจกรรมต่อ ๆ ไปที่จะถูกยกระดับอย่างต่อเนื่องผ่านการลงนามในครั้งนี้” นายไดสุเกะ กล่าว

อีกทั้งในการลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ร่วมมอบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 38 ชุด รวมเป็นมูลค่า 839,292 บาท ให้กับ 10 สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่สองบริษัทได้สนับสนุนให้แก่สถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวน 25 ชุดในระยะเวลา 5 ปี และยังมีเครื่องปรับอากาศจากกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพทักษะเครื่องปรับอากาศ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวน 13 ชุด

ซึ่งสถานศึกษาที่จะได้รับมอบเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร, วิทยาลัยอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคกระบี่, วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร, วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง

ด้าน นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นระยะเวลา 3 ปีที่สามารถช่วยให้กลุ่มผู้เรียนและครูอาชีวศึกษาโดยเฉพาะในสาขาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศและสาขาไฟฟ้ากำลัง ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น เทคนิคการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ช่วยให้พร้อมก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั้ง ไดกิ้นยังถือสถานประกอบการชั้นนำที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมขับเคลื่อนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป