โอลอน ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่ในอิตาลี

โอลอน (Olon) ผู้นำด้านการจัดหาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ประกาศจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ศูนย์กลางในเมืองมิลาน ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท นับเป็นการปูทางไปสู่การขยายธุรกิจครั้งใหญ่ และการแตกแขนงความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมสำหรับตลาดการรับจ้างพัฒนาและผลิตยา (CDMO) และตลาดยาสามัญ โดยใช้เงินลงทุน 10 ล้านยูโร โครงการนี้สร้างบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อุทิศให้กับห้องปฏิบัติการวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อใช้พัฒนาสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม ดำเนินการผลิต ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวิจัย และบูรณาการกับศูนย์วิจัยของโอลอนอีก 7 แห่ง นำไปสู่การเป็นต้นแบบเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยในระดับโลก องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระดับสูงเกี่ยวกับกระบวนการเฉพาะเจาะจงที่ใช้ในโรงงานของโอลอนทั้ง 11 แห่งทั่วโลก จะได้รับการเชื่อมโยงและนำมาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งเครือข่ายการผลิตของบริษัท การลงทุนครั้งใหญ่นี้มีการก่อสร้างห้องปฏิบัติการจำนวนมากในพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยบางส่วนจะมุ่งเน้นไปที่การต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่มีความยั่งยืนสูง ซึ่งรวมถึงการเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ (Biocatalysis) และโฟโตเคมี (Photochemistry) นอกจากนั้นยังสนับสนุนการเติบโตของทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนา โดยจะมีการจ้างนักวิจัยใหม่สูงสุด 50 ตำแหน่ง ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็น 350 คน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของศูนย์กลางในเมืองมิลาน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทและมีความสำคัญอย่างมากอยู่แล้วในแง่ของความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีควบคุมความปลอดภัยระดับสูงด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่สะท้อนการเติบโตทั้งในแง่ของจำนวนบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และทักษะ โดยมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ภายในองค์กร และด้วยระบบข้อมูลแบบบูรณาการ องค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น ตลอดจนส่งผ่านเทคโนโลยีจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างยืดหยุ่นและเชื่อถือได้ นอกจากนั้นยังช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโมเลกุลและวิธีการสังเคราะห์ใหม่ ๆ และสุดท้ายคือช่วยให้บริษัทได้รับมาตรฐานความปลอดภัยกระบวนการที่มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยของโรงงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และรับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้จะมีพื้นที่หลายส่วน โดยแต่ละส่วนรองรับการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยกระบวนการ และห้องปฏิบัติการวิจัยกระบวนการขยายและส่งผ่านเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีส่วนวิจัยและพัฒนาด้านการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยขยายความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ใหม่ ๆ และสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมใหม่ ๆ ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

www.olonspa.com

Press-Releases-4.2.jpg