โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) เฉิดฉายอย่างภาคภูมิ คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2022

โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) คว้า “รางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence” รางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นการเป็น Digital Hospital ให้บริการคนไข้ในทุกขั้นตอนและขยายขอบเขตการบริการไปสู่ Telemedicine ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและรองรับความต้องการของคนไข้ ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2022

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลพระรามเก้า ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence รางวัลสำหรับบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้เพื่อยกย่องบริษัทที่โดดเด่นทั้งศักยภาพทางธุรกิจและความยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่บริษัทอื่น ๆ สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพองค์กร พัฒนานวัตกรรม สร้างผลประกอบการที่ดี ควบคู่การดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัท ภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งเน้นการเป็น Digital Hospital ให้บริการคนไข้ในทุกขั้นตอนและขยายขอบเขตการบริการไปสู่ Telemedicine ที่พัฒนาขึ้นมาเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริการและรองรับความต้องการของคนไข้ ทั้งนี้ เทคโนโลยี Telemedicine หรือ “แพทย์ทางไกล” คือ การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ VDO conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย ไร้ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ทั้งยังได้รับบริการเหมือนกับการมารับบริการที่โรงพยาบาล

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และจริยธรรมอันดีงาม โดยการสร้างผลการดำเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความพยายามที่จะพัฒนากิจการ ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และในฐานะสถานประกอบการด้านสุขภาพและ สาธารณสุข

ทั้งนี้เราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบ ตรวจสุขภาพและรักษาแบบ ‘โรงพยาบาลบนโลกออนไลน์ (Virtual hospital)’ และ ‘การรักษาการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)’ รวมถึง การรักษาโรคซับซ้อนและเปิดศูนย์เฉพาะทางใหม่ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับ การเติบโต สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดีและขยายช่องทาง ในการรักษา นำไปสู่การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของ ประเทศในระยะยาว และสอดคล้องตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน”

สำหรับรางวัล SET Awards เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของบุคลากรในวงการตลาดทุนที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

โรงพยาบาลพระรามเก้า HEALTHCARE YOU CAN TRUST เรื่องสุขภาพ…ไว้ใจเรา #Praram9Hospital #PR9

pr9setaward02.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง