แอกซ่าจัดกิจกรรม “Bike for Good” ปั่นจักรยานไปทำความดี ช่วยลดโลกร้อน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

แอกซ่าประกันภัยให้ความสำคัญและใส่ใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แอกซ่ามุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศ เพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนโลก (Climate change) และส่งเสริมกิจกรรมที่จะช่วยลดผลกระทบต่อโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

ปีนี้แอกซ่าประเทศไทยได้จัดกิจกรรม “Bike for Good” กิจกรรมกลางแจ้งที่สร้างความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน และปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บางกะเจ้า หรือที่เรียกกันว่า “ปอดสีเขียวใกล้กรุงเทพฯ” เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพนักงานอาสาสมัครแอกซ่าเข้าร่วมกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มกันปั่นจักรยานไปทำกิจกรรมความดีตามจุดต่างๆ ได้แก่ ย้ายต้นกล้าเตรียมนำไปปลูกในป่า, ทำบ้านปลาให้สัตว์น้ำได้มีที่อยู่เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเล, เก็บใบไม้แห้งมาทำเป็นกองปุ๋ยหมักธรรมชาติ, ปั้นลูกบอลจุลินทรีย์ หรือ EM Ball และโยนลงน้ำเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย พร้อมปรับสภาพความสมดุลให้แก่แหล่งน้ำ

นางสาวปวีณา เขมะรังสรรค์ ผู้อำนวยการสายงานบริหารลูกค้า บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในสัปดาห์แห่งการทำความดี (Week for Good) ของทุกปี พนักงานกลุ่มแอกซ่าทั่วโลกจะร่วมใจกันทำกิจกรรม เพื่อเป็นการตระหนักว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศนั้นถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพวกเราที่ต้องปกป้องและส่งเสริม เพื่อทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งที่พนักงานแอกซ่ามุ่งมั่นตั้งใจทำด้วยความสมัครใจ”

แอกซ่ามุ่งมั่นตั้งใจรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ทำงานร่วมกัน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการบรรลุเป้าหมายอนาคตที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แอกซ่าประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการสร้างจิตสำนึกเพื่อให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจของแอกซ่า “We act for human progress by protecting what matters” และเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของลูกค้าและให้ความคุ้มครองกับสิ่งที่สำคัญในชีวิต

AXA-Week-for-Good-Photo-1_1500.jpg