เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณด้าน EPR จากการเข้าร่วมเครือข่าย PackBack

บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย จำกัด ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE (ทิป-เอ็ม-เซ่) ในฐานะที่ เอส ไอ จี คอมบิบล็อค เป็นองค์กรผู้นำแห่งความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน ตามหลัก EPR (Extended Producer Responsibility) ซึ่งเป็นหลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ครอบคลุมการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านทางการจัดการวงจรชีวิตของบรรุภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในกว่า 70 องค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ “PackBack เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” เพื่อช่วยกันส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทุกประเภท เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สอดรับนโยบาย BCG Model ตามรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาลไทย และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย อีกด้วย

นายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย จำกัด รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ