เริ่ม! รับสมัครสรรหา “อธิการบดีมทร.พระนคร”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.พระนคร ซึ่งบุคคลที่เข้าสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหานั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป อาทิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทำการสอน มีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย สามารถสมัครหรือส่วนราชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในระหว่างวันที่ 7 – 20 พฤษภาคม 2564 ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชั้น 2 อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในวันเวลาราชการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ผ่านการตรวจสอบเข้าแถลงนโยบายแผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยและเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutp.ac.th/presidentselection หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 8137 , 8243

Mesa-de-trabajo-1-100.jpg