โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อนโยบายรัฐกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน และมีปาฐกถาพิเศษโดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ การจัดระดมความคิดเห็นผ่านห้องประชุมย่อย เรื่องการเสริมทักษะอาชีพใหม่หรืออาชีพทางเลือกและรายได้ของผู้สูงอายุและเรื่องระบบและกลไกการบูรณาการบริการสังคมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ผลที่ได้รับจากการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนานโยบายรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนของประเทศไทยของทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายช่วยการทำงานด้านผู้สูงอายุที่เชื่อมโยงพลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังของภาครัฐการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน

111.jpg