เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ให้เกียรติชี้แนะแนวทางในการปฐมนิเทศนักเรียน เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเปิดสารจากผู้ตรวจการแผ่นดิน แนะนำความเป็นอยู่ กฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึง กิจกรรมไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์ มีนักเรียนผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 9 คน

1.jpg