เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย คว้ารางวัลนายจ้างดีเด่น 5 ปีซ้อน

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ขึ้นแท่นหนึ่งใน 15 สุดยอดนายจ้างระดับโลก
ได้รับการยอมรับระดับโลกและการรับรองนายจ้างดีเด่นใน 29 ประเทศจากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส
สิทธิประโยชน์ที่โดดเด่นจากนายจ้าง โดยเน้นเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าดึงดูดใจ รางวัลและการยอมรับ
สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute(R)) ได้ยกย่องให้เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) เป็น “นายจ้างดีเด่นของโลก” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทเพียง 15 แห่งทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคว่าเป็นสุดยอดนายจ้างประจำอาเซียน เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ASKAN) ด้วย

การรับรองนายจ้างดีเด่นนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน นอกเหนือจากการบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อปลูกฝังความคิดในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์ที่พนักงานของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านความเป็นอยู่ที่ดี สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการให้รางวัล รับรู้และยกย่องกับความสำเร็จนั้น ผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดูแลสุขภาพพนักงานแบบองค์รวม และความเป็นอยู่ที่ดีภายในบริษัท ซึ่งนอกเหนือจากการเน้นเรื่องสุขภาพจิตแล้ว ยังรวมแนวคิดด้านสุขภาพร่างกาย สังคม และการเงินเข้าด้วยกัน พนักงานจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวผ่านโครงการและการสนับสนุนเฉพาะด้าน เช่น สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความมั่นคงทั้งทางร่างกายและอารมณ์ วิธีการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ การสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต และการฝึกอบรมผู้จัดการ โดยมุ่งเน้นที่ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การให้โอกาสในการทำงานอาสาสมัคร ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่แข็งขันได้กับตลาด

ในประเทศไทยนั้น เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และในปีนี้ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสามนายจ้างชั้นนำในไทย เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน การมีส่วนร่วม และกรอบการทำงานเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับรุ่นสู่รุ่น” ซึ่งครอบคลุมโครงการริเริ่มที่สำคัญ เช่น การเป็นอาสาสมัครและการบริจาคเงินราว 200,000 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ การสนับสนุนเด็ก 124 คนในโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ให้ได้รับโอกาสพัฒนาสุขภาพและการศึกษา การปลูกต้นโกงกาง 120 ต้น การเก็บขยะในทะเลจำนวน 64.5 กิโลกรัม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น

คุณโรดริโก้ เลา (Rodrigo Lau) ผู้จัดการทั่วไป และหัวหน้าฝ่ายเภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การได้รับการรับรองจากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส มีความหมายกับเรามาก รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดี ความก้าวหน้า และการเติบโตของพนักงาน ผมเชื่อว่าการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของเราและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในวัฒนธรรมแห่งความหลากหลายและความเสมอภาค รวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน จะทำให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนรุ่นต่าง ๆ ในประเทศไทยได้”

การบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถและปลูกฝังแนวคิดการเติบโตนั้น ได้รับการผลักดันผ่านโครงการที่สำคัญเพื่อพนักงานของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุดทักษะที่กว้างขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เติมเต็มประสิทธิผลในการทำงาน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานที่มีความสามารถในระดับภูมิภาค (Regional Talent Move) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น โดยมอบหมายงานที่ท้าทายในต่างประเทศให้แก่พนักงานเป็นระยะเวลาไม่เกินหกเดือน เพื่อทำงานในโครงการหรือแก้ปัญหาทางธุรกิจต่าง ๆ และโครงการบี-เอฟเฟกต์ (B-effect) ที่ดำเนินการโดยความร่วมมือกับอโชก้า (Ashoka) ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นการประกอบการเพื่อสังคมและสอนให้พนักงานสร้างความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในเชิงบวก โดยพัฒนากรอบความคิดในฐานะผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการ 6 ขั้นตอน

คุณดาวิด เซเรส (David Seres) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กล่าวว่า “เราท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและคุณค่าที่พวกเขานำมาสู่องค์กรและสังคมได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้บุคลากรของเรามีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยและสัตว์”

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ยังได้เดินหน้าสู่ความยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิก โดยเปิดตัวโครงการริเริ่มต่าง ๆ เช่นโครงการเมกกิง มอร์ เฮลธ์ (Making More Health) ที่ช่วยให้พนักงานใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเองและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นด้านสุขภาพและสังคม ขณะที่การร่วมมือกับองค์กรรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโลก (Global Alliance for Rabies Control หรือ GARC) ทำให้พนักงานจำนวนมากได้เข้าร่วมในแคมเปญการฉีดวัคซีนสัตว์ เพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาค สร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุขภาพสัตว์
นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีโดยทั่วไปและการเติบโตที่ดีของพนักงานยังได้รับการพัฒนาผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกอบรมที่
หลากหลาย การพูดคุยในทีมอย่างสม่ำเสมอ โครงการช่วยเหลือพนักงานเพื่อดูแลจิตใจและโปรแกรมผ่อนคลายความเครียด วันครอบครัว และการพูดคุยเพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภัย

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนายจ้างชั้นนำในหลายประเทศและภูมิภาคในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ในปีนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ จะขึ้นรับรางวัลดังกล่าวใน 29 ประเทศ รวมถึงการรับรองนายจ้างดีเด่นเพิ่มเติมในยุโรป เอเชียแปซิฟิก และเป็นที่หนึ่งประจำภูมิภาคลาตินอเมริกา

เกี่ยวกับเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (Boehringer Ingelheim) มุ่งค้นคว้าวิธีการรักษาแบบก้าวหน้าที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งวันนี้และส่งผ่านถึงคนรุ่นหลัง ในฐานะบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยนั้น เราสร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมในด้านที่มีความต้องการทางการแพทย์สูงที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ มีวิสัยทัศน์ระยะยาวนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 และดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาจนถึงปัจจุบัน พนักงานกว่า 52,000 คนของเราให้บริการในตลาดมากกว่า 130 แห่ง ผ่านธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่ เภสัชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (Human Pharma), สุขอนามัยของสัตว์ (Animal Health) และรับจ้างผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical Contract Manufacturing) ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.boehringer-ingelheim.com/

เกี่ยวกับสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส

สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส (Top Employers Institute) เป็นหน่วยงานระดับโลกที่ตระหนักถึงความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร เราช่วยเร่งแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เพื่อยกระดับโลกแห่งการทำงาน โครงการรับรองจากสถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส ทำให้บริษัทที่เข้าร่วมสามารถถูกตรวจสอบ รับรอง และได้รับการยอมรับว่าเป็นนายจ้างที่ได้รับเลือก สถาบันฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว และได้รับรององค์กรมาแล้ว 2,052 แห่งใน 121 ประเทศ/ภูมิภาค นายจ้างที่ผ่านการรับรองเหล่านี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชีวิตพนักงานกว่า 9.5 ล้านคนทั่วโลก

สถาบันท็อป เอ็มพลอยเยอร์ส เพื่อโลกแห่งการทำงานที่ดีขึ้น

MLR Code: NP-TH-100114