อ.อ.ป. ให้การต้อนรับ “คณะกรรมการฯ ทริส – สคร. และ SubPAC” ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ดูการดำเนินงานที่สำคัญ

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ ผู้เเทนกระทรวงการคลัง คณะกรรมการของ อ.อ.ป. และคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ หรือ SubPAC , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานภายใต้ภารกิจของ อ.อ.ป. ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง อาทิ การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ และการทำไม้สักสวนป่าของสวนป่าทุ่งเกวียน การเพาะชำกล้าไม้และขยายพันธุ์โดยเหง้าสัก ตลอดจนการแปรรูปไม้ซุงสักสวนป่าและกระบวนการผลิตไม้อัดประสานของโรงเลื่อยแม่เมาะ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ ยังได้มีกำหนดร่วมประชุมหารือเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย รวมถึงแผนการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 (Vision Meeting) ของ อ.อ.ป. อีกด้วย