อ.อ.ป. ร่วมลงนาม MOU “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” โดย ป.ป.ช.

วันนี้ (20 เมษายน 2566) นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล” ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. , สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) และพัฒนาการยกระดับธรรมภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ

จากนั้น ได้มีจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ” โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในคราวเดียวกัน ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

x500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง