อ.อ.ป. จัด “สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565” มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัด “สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565” สำหรับคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่า จำนวน 151 คน ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องไอยราศุภสร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน พัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ป่าเศรษฐกิจ กอปรกับในการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ผู้ปฏิบัติงานด้านสวนป่านับว่าเป็นฟันเฟืองหลัก และเป็นส่วนงานที่สำคัญที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ และในการปฏิบัติงานสวนป่าต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในด้านสวนป่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน อ.อ.ป. ได้จัด “สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565” ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสวนป่าของ อ.อ.ป. ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นผ่านประสบการณ์การทำงาน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้
ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะเป็นการให้ความรู้ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนป่าของ อ.อ.ป., การให้ความรู้ด้านวนวัฒวิธีในการปลูกสร้างสวนป่า, การปลูกสร้างสวนป่าเชิงประณีต, การปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ (การคัดเลือกสายพันธุ์/แม่พันธุ์/การดูแล) การเสวนา
ในหัวข้อ การพัฒนาด้านการปลูกสร้างสวนป่าและอุตสาหกรรมไม้ นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เป็นต้น

“อ.อ.ป. คาดหวังว่า ผู้ปฏิบัติงานฯ จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาปรับให้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป”
โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้าย