อ.อ.ป. จัดอบรมถ่ายทอดข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน Carbon Credit แก่คณะกรรมการของ อ.อ.ป.

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการของ อ.อ.ป. ให้เกียรติเป็นประธานและรับฟังการอบรมถ่ายทอดข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Carbon credit ร่วมกับคณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงของ อ.อ.ป. นำโดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน Carbon Credit ซึ่ง อ.อ.ป. ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเรียนรู้การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเพื่อความเข้าใจถึงภาพรวมการดำเนินงานด้าน Carbon Credit ของประเทศ และ อ.อ.ป. แก่คณะกรรมการฯ และผู้บริหารระดับสูงฯ ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (สำนักงานกลาง) กรุงเทพฯ

สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้ถ่ายทอดข้อมูล 3 หัวข้อที่สำคัญ ได้แก่ หัวข้อที่ 1) นโยบายการดำเนินงานด้าน Carbon credit ของประเทศไทย โดยมี นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อที่ 2) บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานด้าน Carbon Credit โดยมี ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักรับรองคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากรบรรยาย และหัวข้อที่ 3 เป็นการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาโครงการและระเบียบวิธีการ การติดตามแและประเมินผลโครงการ ซึ่งในหัวข้อนี้ ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ร่วมตอบข้อซักถามในหัวข้อต่างๆ แก่ผู้ร่วมอบรมและรับฟังถึงประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Carbon credit

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง