สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือ

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานในด้านความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุความปลอดภัยระบบป้องกันและการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจเกิดจากการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น ณ โรงเรียนด็อกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์ กระบี่