สยามสตีลฯ ตอบรับมาตรการเข้าร่วมการตรวจเชิงรุก Covid-19

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น นายพินิจ ผุดไซดู ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาพระประแดง พร้อมด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากอำเภอพระประแดง กรมการปกครองและผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพระประแดง ได้เข้าร่วมการตรวจเชิงรุกตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)เพื่อเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ณ บริษัท สยามสตีล อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

S__372015110.jpg