รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
รอบ Portfolio 1 ตุลาคม 2564 – 7 มกราคม 2565

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับ 2 สาขาวิชา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

รอบ1.65-01.12000.jpg