สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดงาน “วันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว”

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วม ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน
กลุ่มราชสกุลและสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย
จัดงาน “วันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ครั้งที่ 1)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน กลุ่มราชสกุลและสมาคมสหวิทยาการเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (ครั้งที่ 1 ) ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ผ่านระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม zoom ID: 91595424059)

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์พหุภาษาการแปลและล่ามแห่งอาเซียน เป็นประธานจัดงาน โดย รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ พร้อมร่วมฟังเสาวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.นพ.ยงยุทธ วัชรดุล, ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา และ ผศ.ดร.ธีระ นุชเปี่ยม ร่วมให้ความรู้

157212.jpg