สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมมือกับ ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ ยกระดับการเรียนการสอนหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา คุ้มทรัพย์ รองธิการบดี ผศ.สุเนตร มูลทา รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด ในการทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กับ บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด โดยนายยุทธนา อินจาปา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนของบริษัทร่วมลงนาม เพื่อยกระดับการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งอาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

cappitthaero02.jpg