ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมดูแลผู้ใช้สิทธิประกันสังคมและข้าราชการไทย รอคิวไม่นาน

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลไทยนครินทร์
พร้อมดูแลผู้ใช้สิทธิประกันสังคมและข้าราชการไทย รอคิวไม่นาน
เพิ่มรอบบริการฟอกเลือด ทุกจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 15.30 – 20.00 น.

• สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม (เบิกจ่ายตรง)
• ดูแลโดยทีมอายุรแพทย์โรคไต และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ภายใต้คุณภาพตามมาตรฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
• บริการเครื่องฟอกเลือดแบบทั่วไป
• ระบบน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการฟอกเลือดตามมาตรฐาน AAMI เป็นระบบ RO (Reverse Osmosis)
• สะอาด ปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสำหรับผู้ป่วยและญาติ

สิทธิการเบิก

สิทธิข้าราชการฟอกเลือดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

• ใช้สิทธิ์ฟอกเลือดได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
• รพ.ตั้งเบิกให้ 2,000 บาท/ครั้ง
• สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม (ภายใต้ข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง)

สิทธิประกันสังคม
• ใช้สิทธิ์ฟอกเลือดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง / สัปดาห์
• รพ.ตั้งเบิกให้ 1,500 บาท/ครั้ง ผู้รับบริการจ่ายส่วนต่างเพิ่ม 300 บาท
• สามารถเบิกยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือด (EPO) ได้ตามคำสั่งแพทย์ ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานประกันสังคม

เงื่อนไข
1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้รับบริการที่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมและสิทธิข้าราชการที่ไม่มีภาวะเสี่ยงสูงหรือไม่มีโรคอื่นร่วม และมีอายุไม่เกิน 60 ปี
2. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา, ค่าตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าเปลี่ยนตัวกรอง หรือค่าตรวจอื่นๆ กรณีมีการรักษาเพิ่มเติม
3. การเข้ารับบริการฟอกเลือดในรอบเวลา 15.30 – 20.00 น. อยู่ในดุลยพินิจของอายุรแพทย์โรคไต
4. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
5. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการเข้ารับบริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

Poster-ติดลิฟท์-ฟอกไต.jpg