วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566
(รอบที่ 1 Portfolio)
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566
สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

TCAS66.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง