วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรใหม่

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Bachelor of Architecture in Interior Architecture) 5 ปี หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก (Architect Council of Thailand)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ด้านทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบโครงสร้างอาคาร การตกแต่งสภาพแวดล้อมภายในให้สอดคล้องกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นผู้มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล มีรสนิยมทางศิลปะ มีความสามารถที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกระดับ และสามารถพัฒนาตนให้เป็นผู้นำในวงการวิชาชีพต่อไป

เปิดรับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รับผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า

โอกาสทางอาชีพด้านอื่น ๆ หลังสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน ผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่ง รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้