วว. จัดสัมมนาออนไลน์ “กล่องกระดาษลูกฟูก” ติดปีกผู้ประกอบการไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง กล่องกระดาษลูกฟูก ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 เนื้อหาการสัมมนาเหมาะสำหรับผู้ใช้กล่องกระดาษลูกฟูก ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และผู้ที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดในสถาบันการศึกษา

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งการประกอบธุรกิจด้านกล่องกระดาษลูกฟูกในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้สนใจทั่วไปให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก กรรมวิธีในการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก การทดสอบ คุณสมบัติของกล่องกระดาษลูกฟูก รวมทั้งได้เข้าใจถึงความสำคัญของการผลิตและการใช้กระดาษลูกฟูก ให้สามารถป้องกันสินค้า ไม่ให้เสียหายในระหว่างการลำเลียงขนส่ง และการเก็บรักษาในคลังสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึงผู้ใช้ในราคาที่ประหยัด

สอบถามรายละเอียดและสำรองการเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1121-30 ต่อ 3208 มือถือ 086 546 6114 โทรสาร 0 2579 7 573 E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th