ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ต้อนรับสมาชิกใหม่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากคุณพิษณุ สุวรรณะชฎ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ คุณพิษณุ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชฑูตประจำประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และตำแหน่งล่าสุดก่อนเกษียณอายุราชการคือ เอกอัครราชฑูตประจำสหราชอาณาจักร

และจากการที่คุณพิษณุ เคยไปเยือน โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ท่านมีความประทับใจในหลักสูตร การเรียนการสอน และแนวนโยบายที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตนเอง จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้นำคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีมาให้กับเด็กไทยได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการและความสามารถด้านอื่น ๆ ทำให้เด็กมีทักษะรอบด้าน มีความมั่นใจ ความกระตือรือร้นในการการเรียนรู้ และความเมตตา สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คุณพิษณุ ให้นิยามโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ไว้ว่า “เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพ สร้างนักเรียนให้แข็งแกร่งเป็นเลิศด้านวิชาการ แต่มีจิตใจที่อ่อนโยนเปี่ยมด้วยคุณธรรม เป็นพลโลกที่ก้าวหน้าสร้างสรรค์ และช่วยจรรโลงสังคมให้เจริญก้าวหน้าและมีความผาสุก”

ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหราชอาณาจักร ของคุณพิษณุ จะสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาโรงเรียนฯ และส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามความสามารถเฉพาะตนและเติบโตเป็นผู้นำที่ดีของสังคมต่อไป