ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงานครบรอบ ๗๒ ปี พร้อมมอบโล่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานครบรอบ ๗๒ ปี โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ดีเด่น ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี
ในวาระครบรอบ ๗๒ ปีของยุวพุทธิกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัลแต่ละประเภท ได้แก่
ก. ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น จำนวน ๗๒ ท่าน
ข. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อยุวพุทธิกสมาคมฯ ดีเด่น จำนวน ๒๐๖ คน
ค. ผู้สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมฯ ดีเด่น จำนวน ๕๘ ท่าน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ สมาคมฯมีศูนย์ปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น ๖ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพ​ฯ และในอีก ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง และจังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน
ตลอดระยะเวลา ๗๒ ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา สมาคมฯ เน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมในระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบัติเบื้องต้น ๓ วัน ๕ วัน หลักสูตรเข้มข้น ๗ วัน ๑๕ วัน เช่นหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย ๗ คืน ๘ วัน สำหรับบุคคลผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป รวมทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗ ถึง ๑๘ ปี และหลักสูตรเยาวชน อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนนานาชาติ และได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทพระภิกษุเข้าพรรษา เป็นต้น
นอกจากนี้สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้านปริยัติทั้งการอบรมศึกษาพระไตรปิฎก พระอภิธรรม พระสุตตันตปิฎก จัดงานบรรยายโครงการจิตใส ใจสบาย เทศน์มหาชาติ เทศน์มฆมาณพ สาธยายพระไตรปิฎก เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา รวมถึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งแบบเข้าปฏิบัติธรรมที่สมาคมฯและผ่านระบบออนไลน์ปีละกว่า ๔๐,๐๐๐ คน
สมาคมฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิด “ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ร่วมสร้าง ยุว* ให้เป็น พุทธะ​**”และด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กร​เผยแผ่พระพุทธศาสนา​ที่มั่นคงและยั่งยืนถึง พ.ศ. ๕๐๐๐
*“ยุว” หมายถึง ผู้ที่เริ่มต้นในการศึกษา (ธรรม)
**“พุทธะ” หมายถึง ผู้เกิดปัญญาและสันติสุข

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ถวายรางวัลผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา​ดีเด่น แด่พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส โอภาโส)
หนึ่งใน ๗๒ บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ได้รับรางวัลผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา​ดีเด่นในงานครบรอบ ๗๒ ปียุวพุทธิก​สมาคมฯ

สมเด็จ​พระมหาธีราจารย์ถ่ายรูป​กับคณะกรรมการ​บริหารยุวพุทธ​ิกสมาคมฯ นำโดย ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ และ อนุรุธ ว่องวานิช

๗๒ บรรพชิต คฤหัสถ์ และผู้แทนที่เข้ารับรางวัลผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ​ถ่ายรูป​ร่วมกับสมเด็จ​พระมหาธีราจารย์

2535782-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง