ม.พะเยา ติดTop 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023

ม.พะเยา ติดTop 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 10 ของประเทศไทย และได้ลำดับที่ 5,361 ของโลก ในปี 2023 ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank จากการจัดอันดับโลกโดย SCImago Institution Rankings 2023 ซึ่งมีการจัดอันดับการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านงานวิจัย (Research) อยู่ในลำดับที่ 9 ของไทย อันดับที่ 4,919 ของโลก
2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) อยู่ในลำดับที่ 15 ของไทย อันดับที่ 5,045 ของโลก
3. ด้านสังคม (Societal) อยู่ในลำดับที่ 18 ของไทย อันดับที่ 4,233 ของโลก

โดยผลการจัดอันดับองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับโลก ประจำปี 2023 นี้ มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้
1.ด้านงานวิจัย (Research) โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้นๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus
2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)
3.ด้านสังคม (Societal) จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่างๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media