มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และมูลนิธิซิตี้ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่

กรุงเทพฯ – 26 กรกฏาคม 2566 : มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และมูลนิธิชิตี้ จัดกิจกรรม Yes For Youth Day : Competition & Career Day ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways) ให้กับนักเรียนที่ใกล้จบการศึกษา นักเรียนที่ขาดโอกาส และผู้พิการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการศึกษา รวมถึงการแข่งขันในตลาดแรงงาน ให้มีความมั่นใจและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเรียนรู้ในการนำเสนอไอเดียและการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่มี ความท้าทาย โดยเน้นไปที่นักเรียนหญิง กลุ่ม LGBTQ และผู้พิการ เพื่อให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการรับการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยทักษะและความมั่นใจที่เพียงพอ
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “สายวิชาชีพเป็นสายวิชาการ ที่สำคัญในการพัฒนาทักษะทางเทคนิคและอาชีพที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม นักเรียนใน สายวิชาชีพบางคน อาจประสบกับปัญหาในการเข้าถึงองค์ความรู้และโอกาสที่จำเป็น ในการพัฒนาทักษะสำคัญที่จะทำให้พวกเขาแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพในตลาดแรงงาน ซึ่งการสนับสนุนนักเรียนกลุ่มนี้ ไม่ได้เอื้อเฉพาะนักเรียนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดด้วย เพราะความสำเร็จในสายงานขึ้นอยู่กับทักษะความรู้ทางเทคนิคที่มีคุณภาพ เราจึงสนับสนุนนักเรียนในสายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเสมอภาคและช่วยให้มีโอกาสที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการฯ เราเชื่อมั่นว่า นักเรียนในสายวิชาชีพ มีทักษะทางฝีมือและความรู้ ที่ได้มาตรฐาน นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข่งขันกับประเทศอื่นได้ และควรมีการพัฒนาฝึกฝนทักษะบางด้าน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดแรงงานระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจ ยิ่งไปกว่านั้น คือการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะที่จำเป็น ความคิดเชิงนวัตกรรม และการเข้าใจเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมที่หลากหลาย ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป จึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก”

ทางด้าน นางสาววันวิสาข์ โคมินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “หนึ่งในพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของซิตี้ คือบทบาทของการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคมและการเงิน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่ซิตี้ดำเนินธุรกิจอยู่ ด้วยการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง การสร้างอาชีพสำหรับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืน ผ่านมูลนิธิซิตี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพนี้ จึงเป็นอีกโครงการ ที่ตอบโจทย์และตอกย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะในสายอาชีพ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นพลังขับเคลื่อนรุ่นใหม่ของประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะ และได้รับการว่าจ้าง ผ่านการจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในอนาคต”

ในส่วนของ ว่าที่ร้อยตรี นายธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและประทับใจมาก ที่มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และมูลนิธิซิตี้ ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา เนื่องจากปัจจุบัน มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจเข้าเรียนด้านวิชาชีพมากขึ้น ทั้งโรงเรียนสังกัดภาครัฐและภาคเอกชน นั่นก็เพราะเป็นสายวิชาที่เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเชื่อมโยงกับปัจจัยด้านความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย นักเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา จึงกลายเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนตลาดแรงงานในหลายภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เน้นสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้สอดรับกับสังคมยุคใหม่ โดยให้ความสำคัญกับทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ผู้เรียนและผู้สอนนั้น ต่างต้องพัฒนาทักษะและกระบวนการการเรียนรู้ของตนอยู่เสมอ การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบใหม่ ๆ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาฝีมือและความรู้ที่ได้มาตรฐาน ต่อยอดไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิตด้วย” ว่าที่ร้อยตรี นายธนุ วงษ์จินดา กล่าวทิ้งท้าย.

กิจกรรม Yes For Youth Day : Competition & Career Day เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (Youth Employability Skills and Pathways) เกิดจากความร่วมมือกันของมูลนิธิซิตี้ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ที่ใกล้จบการศึกษา และผู้ด้อยโอกาส (นักเรียนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ ไม่สามารถประกอบอาชีพหรือประสบปัญหาการชำระคืนเงินกู้เพื่อการศึกษา ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 24 ปี) โครงการนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อม ในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และยังเป็นโอกาสอันดี ในการฝึกทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอตัวตน รวมถึงการช่วยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ ต่อหน้านายจ้าง และเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์และนำเสนอไอเดียรูปแบบใหม่ที่หลากหลายและทันสมัยด้วย โดยได้รับความสนใจจากสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 สถาบัน

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม Yes For Youth Day : Competition & Career Day ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ นางสาวดาศิตรา ปาและ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรศิลป์ สุปัญโญ สาขาธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธิวา ใจมิภักดิ์ สาขาการตลาด วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีงานนิทรรศการจัดหางาน (Career Day) ที่รวมเอาบูธจากบริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐกว่า 20 บริษัท มาให้คำปรึกษาด้านข้อมูลการทำงาน และเปิดรับสมัครงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ใกล้จบการศึกษาได้พบปะพูดคุยกับผู้ว่าจ้างโดยตรงด้วย

ติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kenan-asia.org หรือ www.facebook.com/KenanThailand