มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
“ระบบอุตสาหกรรมใหม่ ต้องทำน้อยได้มาก อย่างคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนาคนควบคู่กับการทำงาน ปลูกฝัง ให้เป็นทั้งผู้เล่น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ”
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2287 9600 ต่อ 2105 หรือ https://www.rmutk.ac.th/

2222.jpg