พีไอเอ็ม ต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล ในโอกาสตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดย อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายงานวิชาการ (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) และ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนา โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ รักษาการคณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (แถวหน้าที่ 1 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย ประธานคณะทำงาน คณะผู้ตรวจเยี่ยม (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในการตรวจประเมินการเตรียมความพร้อมของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม ในการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านการบริหารองค์กร คุณภาพอาจารย์และบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและทรัพยากรทางการศึกษา และสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จังหวัดชลบุรี (PIM EEC)

IMG_9382-re.png